THE PRE-RIGISTRATION IS NOW CLOSED, PLEASE DOWNLOAD THE REGISTRATION FORM HERE
AND BRING ALONG WITH YOUR BUSINESS CARD TO COMPLETE THE REGISTRATION AT THE EXHIBITION.

SEE YOU THERE!
THE FOOD&HOTELVIETNAM2017 ORGANIZING TEAM.

 

---------------- o0o ----------------

HỆ THỐNG ĐĂNG K TRỰC TUYẾN Đ ĐNG. XIN VUI LNG TẢI PHIẾU ĐĂNG K TẠI ĐY
V MANG ĐẾN TRIỂN LM CNG VỚI DANH THIẾP CỦA QU VỊ ĐỂ HON TẤT THỦ TỤC VO CỔNG.

RẤT HN HẠNH ĐƯỢC ĐN TIẾP!
BAN TỔ CHỨC TRIỂN LM FOOD&HOTELVIETNAM2017.