THỐNG KÊ  FOOD&HOTELVIETNAM2017

 11,100m2 Diện Tích Trưng Bày

 613 Công Ty Trưng Bày | Từ 38 quốc gia / vùng lãnh thổ 

20 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế