Food & Hotel Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Tái cơ cấu thị trường trong nước theo hướng phát triển nhanh, bền vững

08/02/2023

Dự thảo đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 đặt ra mục tiêu tái cơ cấu thị trường trong nước theo hướng phát triển nhanh, bền vững.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa bật tăng sau 2 năm đại dịch

Trong năm 2022, dịch bệnh Covid-19 trong nước đã cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân dần hồi phục, nhu cầu hàng hóa tăng trở lại. Nguồn cung hàng hóa trong nước cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, giá hàng hóa không có biến động lớn, thị trường tương đối bình ổn. Riêng mặt hàng xăng dầu, để bình ổn thị trường, hạn chế tác động khi giá xăng dầu biến động tăng giảm với biên độ lớn, Bộ Công Thương đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo đảm nguồn cung cũng như phối hợp với Bộ Tài chính sử dụng hiệu quả công cụ Quỹ bình ổn giá để hạn chế mức tăng giá xăng dầu trong nước so với mức tăng của giá thế giới.

Bộ Công Thương đánh giá, nhìn chung, giá nhiều loại hàng hoá trong nước có xu hướng tăng từ cuối Quý I và trong Quý II do ảnh hưởng của giá nguyên, nhiên vật liệu trên thị trường thế giới tăng làm tăng chi phí đầu vào. Từ đầu Quý III, theo xu hướng của giá thế giới, giá nhiều loại hàng hóa đã dần ổn định trở lại.

Thị trường nội địa tăng trưởng trở lại sau 2 năm đại dịch

Thống kê của Tổng cục Thống kê cho thấy, năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5,679,9 ngàn tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá tăng 15,6%. Đây là mức tăng trưởng khá cao trong những năm gần đây. Như vậy, sau hai năm liên tục giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tổng mức bán lẻ hàng hóa cả nước năm nay đã bật tăng mạnh trở lại. Điều đó cho thấy các chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch của nhà nước đã phát huy hiệu quả, sức mua của người dân dần khôi phục như trước thời kỳ đại dịch.

Trong đó, nhóm ngành du lịch lữ hành, dịch vụ lưu trú, ăn uống và các dịch vụ khác có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất vì đây là những nhóm ngành bị hạn chế hoạt động nhiều trong giai đoạn dịch Covid-19. Nhóm ngành bán lẻ hàng hóa vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt như mọi năm, tập trung vào nhóm vật phẩm văn hóa giáo dục, hàng may mặc và phương tiện đi lại.

Nhằm đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, Dự thảo đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 đặt ra mục tiêu tái cơ cấu thị trường trong nước theo hướng phát triển nhanh, bền vững thị trường trong nước, kết nối liền mạch với thị trường xuất nhập khẩu nhằm đảm bảo không gian thị trường cho các ngành sản xuất trong nước và nâng cao nội lực của nền kinh tế trên cơ sở mở rộng tiêu dùng nội địa gắn với phát triển thương hiệu hàng Việt Nam, khai thác lợi thế về quy mô dân số với sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu và tiêu dùng trẻ, năng động. Ưu tiên phát triển các mô hình kinh tế tiêu dùng mới như kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm, kinh tế du lịch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, thương mại điện tử… Phấn đấu giá trị tăng thêm thương mại trong nước đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 9,0 – 9,5%/năm.

Bên cạnh đó, xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại trong nước đồng bộ, hiện đại. Thực hiện chuyển dịch mạnh mẽ hệ thống phân phối sang các loại hình phân phối hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa hệ thống phân phối ở vùng nông thôn, miền núi; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã thương mại, hộ kinh doanh đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ hàng hóa phân phối qua hệ thống bán lẻ hiện đại chiếm khoảng 38 – 42%; tỷ lệ hàng hóa phân phối qua các kênh thương mại điện tử chiếm khoảng 10,5-11%; tỷ trọng bán lẻ hàng hóa của khu vực kinh tế trong nước chiếm khoảng 85% và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 15%.

Tập trung hỗ trợ hình thành và phát triển một số Tập đoàn bán buôn, bán lẻ trong nước có thương hiệu lớn và có khả năng cạnh tranh trong khu vực với hệ thống phân phối hiện đại, làm chủ hệ thống tổng kho, trung tâm logistics và nguồn cung ứng hàng hoá nhằm ổn định cung cầu, nâng cao tính cạnh tranh về giá gắn với tăng cường quản lý cạnh tranh, chống độc quyền. Khuyến khích các tập đoàn phân phối lớn của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Tăng cường kết nối hiệu quả giữa sản xuất với thị trường theo chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo ổn định cung cầu, giá cả hàng hoá và nguồn gốc xuất xứ. Thực hiện nhất quán quản lý chất lượng hàng hoá lưu thông trong nước bằng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với thông lệ quốc tế. Triển khai áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Hình thành và phát triển các chuỗi cung ứng hàng hóa tiêu dùng trong nước, ưu tiên phát triển các chuỗi cung ứng hàng nông sản thực phẩm thiết yếu.

Hình thành và phát triển các trung tâm tiêu dùng lớn

Dự thảo đề án cũng xác định, phát triển và đa dạng hóa các trung tâm tiêu dùng của cả nước theo vùng và địa bản, gắn phát triển các trung tâm mua sắm với các trung tâm du lịch, các địa bàn tập trung sản xuất công nghiệp và dịch vụ; ưu tiên phát triển thị trường vùng nông thôn, miền núi.

Đồng thời, phát triển và đa dạng hóa các trung tâm tiêu dùng của cả nước theo vùng và địa bản, gắn phát triển các trung tâm mua sắm với các trung tâm du lịch, các địa bàn tập trung sản xuất công nghiệp và dịch vụ; ưu tiên phát triển thị trường vùng nông thôn, miền núi.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thương mại điện tử thành một kênh phân phối quan trọng, hỗ trợ tích cực trong tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa nông sản, hàng công nghiệp tiêu dùng; hình thành các tập đoàn thương mại điện tử lớn, có thương hiệu quốc gia và có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Ưu tiên phát triển các chuỗi cung ứng hàng nông sản thực phẩm thiết yếu.

Phát triển thương mại điện tử thành một kênh phân phối quan trọng, hỗ trợ tích cực trong tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa nông sản, hàng công nghiệp tiêu dùng; hình thành các tập đoàn thương mại điện tử lớn, có thương hiệu quốc gia và có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Ưu tiên phát triển hệ thống các sản giao dịch thương mại điện tử có kết nối quốc tế. Thu hẹp về khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về mức độ phát triển thương mại điện tử. Phấn đấu tỷ trọng doanh số thương mại điện tử B2C so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 10% năm 2025 và 13% vào năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân bán lẻ hàng hóa qua kênh thương mại điện tử tăng khoảng 20-25%.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật về phòng vệ thương mại, quản lý cạnh tranh và bảo người tiêu dùng phù hợp với cam kết quốc tế. Tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ Trung ương đến địa phương. Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại và thực hiện có hiệu quả các biện pháp về phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, lợi dụng và gian lận xuất xứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các ngành sản xuất và thị trường trong nước trong bối cảnh ngày càng gia tăng cạnh tranh từ bên ngoài.

Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn cả nước. Chú trọng công tác xây dựng và phát triển lực lượng quản lý thị trường trong sạch, vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, các Hiệp hội để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả cao nhất. Đẩy mạnh chuyển đổi số công tác quản lý thị trường.

Nguồn: Báo Công Thương

Share this post

Must Read

Tags:

You may be interested in

01/03/2024
HỘI THẢO: XU HƯỚNG F&B BỀN VỮNG VÀ CƠ HỘI GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO SẢN PHẨM VIỆT NAM
Ngày: 20/03/02024. Thời gian: 13:30 – 16:30. Địa điểm: Phòng Hội Thảo,...
01/03/2024
Vietnam Barista Competition & Vietnam Aromaster Championship 2024
Vietnam Barista Competition & Vietnam Aromaster Championship – cuộc thi được mong...
01/03/2024
Cuộc thi đầu bếp Việt Nam tài năng (VNCC) 2024
Trở lại ở phiên bản lần thứ 10 được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm...
26/12/2023
Việt Nam vào top 22 nền ẩm thực ngon nhất thế giới
Việt Nam đứng thứ 22 trong danh sách 100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới do...
01/12/2023
Vietnam Airlines khai trương đường bay Bangkok-Đà Nẵng
Phi hành đoàn của chuyến bay khai trương Đà Nẵng – Don Mueang chụp ảnh lưu...
25/10/2023
10 nhà hàng cao cấp tốt nhất Việt Nam do độc giả TripAdvisor bình chọn
Danh sách các nhà hàng sang trọng nhất Việt Nam được bình chọn bởi độc giả...
25/10/2023
Phú Quốc vào top đảo tuyệt nhất thế giới
Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler vinh danh Phú Quốc nằm trong top đảo...
25/10/2023
Hà Nội vào danh sách 100 thành phố du lịch tốt nhất thế giới
Hà Nội đứng vị trí 96 trong 100 thành phố du lịch tốt nhất thế giới, tăng...
31/08/2023
Du lịch TP.HCM giữ vững vị thế đầu tàu ngành du lịch Việt
Sở Du lịch TP.HCM là đơn vị chủ đạo thúc đẩy ngành du lịch giữ vững vị...
17/08/2023
Việt Nam – Hàn Quốc tích cực kích cầu, trao đổi khách du lịch
Kết nối hàng không, tăng cường xúc tiến và quảng bá thúc đẩy hoạt động...

Đăng ký nhận Bản tin Điện tử

    captcha
    BOOK A STAND