Food & Hotel Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Mẫu Đăng Ký Gian Hàng

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến trưng bày tại triển lãm Food & Hotel Vietnam 2024

Vui lòng hoàn tất phiếu đăng ký bên dưới và gửi về cho BTC để yêu cầu đặt gian hàng.

  Tôi quan tâm đến:

  GIAN TIÊU CHUẨNGIAN ĐẤT TRỐNGGIAN CAO CẤP

  Thông tin chung:
  captcha


  Đăng ký nhận Bản tin Điện tử

   captcha
   BOOK A STAND