Food & Hotel Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Mẫu Đăng Ký Tải Tài Liệu Triển Lãm

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm Food & Hotel Vietnam 2024

Vui lòng hoàn tất phiếu đăng ký bên dưới và gửi về cho BTC đăng ký nhận tài liệu triển lãm

  Tôi quan tâm đến:

  Tài Liệu Đặt Gian Hàng Food & Hotel Vietnam 2024SHOW PREVIEW 2024Báo Cáo Sau Triển lãm Food & Hotel Vietnam 2022Báo Cáo Sau Triển lãm Food & Hotel Vietnam 2019Báo Cáo Sau Sự Kiện Digital Connect - Food & Hotel Vietnam 2021

  General information:
  captcha


  Đăng ký nhận Bản tin Điện tử

   captcha
   BOOK A STAND