Food & Hotel Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Onsite Registration – Academy Visitor

Chào mừng đến với cổng đăng ký của triển lãm Food & Hotel Vietnam 2022 (FHV)Triển lãm Food & Hotel Vietnam là triển lãm dành riêng cho khách tham quan chuyên ngành.

Khách tham quan là sinh viên cần phải có giảng viên/người hướng dẫn đi cùng.

Vui lòng chọn đúng thông tin như sau ở mục Phòng Ban > Khác > Giáo dục – Đào tạo

Vui lòng không chia sẻ liên kết này với người khác.

Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được xác nhận cùng với mã QR để tham gia triển lãm, vui lòng chụp lại màn hình và lưu ảnh trên điện thoại của bạn.

Bạn sẽ được yêu cầu xuất trình mã QR để được vào cổng.

Thông tin triển lãm:
Thời gian: 07-09/12/2022
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC, Quận 7, TP.HCM
Thời gian: 9:00 – 17:00 mỗi ngày

Thông tin liên hệ hỗ trợ:
Ms. Jasmine Le (Ms. Trân)
T: +84 3622 2588 / 115
E: [email protected]

Share this post

eBrochure

Đăng ký nhận Bản tin Điện tử

    captcha
    BOOK A STAND