Food & Hotel Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Đăng Ký Nhận Bản Tin Điện Tử

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm Food & Hotel Vietnam 2022.

Vui lòng hoàn tất phiếu đăng ký bên dưới và gửi về cho BTC để đăng ký nhận bản tin điện tử.

    captcha

    Đăng ký nhận Bản tin Điện tử

      captcha
      BOOK A STAND