Food & Hotel Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Khách sạn và Di chuyển

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp các đơn vị tham gia triển lãm Food & Hotel Vietnam 2024, chúng tôi xin giới thiệu danh sách các khách sạn gần khu vực triển lãm và trung tâm Tp. Hồ Chí Minh để khách tham dự cân nhắc. Tìm hiểu qua danh sách bên dưới và gửi thông tin đặt phòng trực tiếp cho người phụ trách tại khách sạn quý vị mong muốn.

STTTên khách sạnĐịa chỉThông tin liên hệ
1Novotel Living Nam Sai Gon No 2, Road C, Tan Phu ward, Dist 7 Ho Chi Minh cityJasmine Nguyen Thi Tuyet Nhung (Ms.) | Assistant Sales Manager
[email protected]
84 (0)28 5414 5555
84 (0)978 357 870
2IBIS SAIGON SOUTH HOTEL73 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMCJasmine Nguyen Thi Tuyet Nhung (Ms.) | Assistant Sales Manager
[email protected]
84 (0)28 5414 5555
84 (0)978 357 870
3Pullman Saigon Centre48 Tran Hung Dao Boulevard, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam LUONG NGOC DAN LINH (Ms)  | SALES COORDINATOR
[email protected]
84 (0)28 5414 5555
84 (0)978 357 870
4New World Saigon Hotel76, Lê Lai St,  Bến Thành Ward, Dist 1, HCMCToan Phan – Tony | Sales Executive (Leisure)
[email protected]
t +84 28 3829 4000 –Ext: 2414   f +84 28 3824 3701   M +84 932 768 837
5ORCHIDS SAIGON HOTEL192 Pasteur Street, Vo Thi Sau Ward, Dist 03, HCMC, VietnamNGUYEN Hong Thu (Ms.) | Corporate Sales Executive
[email protected]
SALES & MARKETING DEPARTMENT | Ext: 75
M: (+84) 976 7171 08 | (+84) 9 4397 2639
6M City Hotel Saigon – M Group52B Pham Hong Thai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh CityRiccy Nhung (Ms.) | Sales Manager
[email protected]
M: +84 986 853 513

Chúc quý khách sẽ có một trải nghiệm trọn vẹn tại triển lãm!

Share this post

eBrochure

Đăng ký nhận Bản tin Điện tử

    captcha
    BOOK A STAND